بازدید از باغ گردو و انگور داربستی و گلخانه ی گلستان میمه

2021-04-06
1268 بازدید

بازدید از باغ گردو و انگور داربستی و گلخانه ی  گلستان میمه مهندس خدادوست رئیس اداره ی تولیدات گیاهی جهاد شهرستان باتفاق کارشناسان باغبانی شهرستان و بخش میمه از باغ گردو برای طرح سرشاخه کاری و باغ انگور داربستی گلستان میمه بازدید کردند . /1400/1/17

بازدید از باغ گردو و انگور داربستی و گلخانه ی  گلستان میمه

مهندس خدادوست رئیس اداره ی تولیدات گیاهی جهاد شهرستان باتفاق کارشناسان باغبانی شهرستان و بخش میمه از باغ گردو برای طرح سرشاخه کاری و باغ انگور داربستی گلستان میمه بازدید کردند . /1400/1/17