خسرو مقصودی – کنار مردم بمانیم .

2013-07-10
85 بازدید

کنار مردم بمانیم مردم از ما حمایت کردند ورای دادند ، مردم شهر حامی ما شدند وبرنده شدند ، واین تازه آغاز ماجرا ست ، به همه این چهار سال پیش رو فکر کنیم،واز خود بپرسیم ما را برای چه انتخاب کرده اند واز ما چه انتظاری دارند ؟ یادمان باشد که مردم ما را […]

1

کنار مردم بمانیم
مردم از ما حمایت کردند ورای دادند ، مردم شهر حامی ما شدند وبرنده شدند ، واین تازه آغاز ماجرا ست ، به همه این چهار سال پیش رو فکر کنیم،واز خود بپرسیم ما را برای چه انتخاب کرده اند واز ما چه انتظاری دارند ؟
یادمان باشد که مردم ما را با چه شوق وامیدی انتخاب کرده اند ،وما باید این امید را از آنها نگیریم وبه آنها امید بدهیم ، یادمان باشد که آنها وعده زیاد شنیدند ، مهم نیست که باز هم چقدر به آنها وعده خواهیم داد اما هر کجا هستیم وهر چه می کنیم این مردم واین شهر را فراموش نکنیم ، یادمان باشد که مردم شهر خسته اند وبه آنها باید همیشه راستش را بگوئیم ، اگر اشتباهی کردیم باید از مردم عذرخواهی کنیم اگر این گونه شد مردم دوستمان خواهند داشت ، یادمان باشد اگر موضوعی را بر خلاف مصالح شهر تشخیص دادیم اعلام کنیم وساکت نمانیم ، یادمان باشد که شهردار را بر اساس توانائیهایش انتخاب کنیم حتی اگر با ما اختلاف سلیقه داشته باشد ، یادمان باشد مردم کمی لبخند می خواهند ، کاری کنیم که آنها لبخند بزنند ودر نهایت یادمان باشد که باید کنار مردم بمانیم .