بازدید از پایاب قنات جهانی میمه

2021-04-11
58 بازدید

بازدید از پایاب قنات جهانی میمه باتفاق مهندس آهنگران اپراتور پهباد و آقایان دکتر گرانمایه ، مصطفی جمالی و امین مقصودی . مهندس آهنگران بشدت تحت تاثیر زیبایی خیره کننده این سازه ی تمدنی قرار گرفته بود . ۱۴۰۰/۱/۲۱

بازدید از پایاب قنات جهانی میمه باتفاق مهندس آهنگران اپراتور پهباد و آقایان دکتر گرانمایه ، مصطفی جمالی و امین مقصودی . مهندس آهنگران بشدت تحت تاثیر زیبایی خیره کننده این سازه ی تمدنی قرار گرفته بود . ۱۴۰۰/۱/۲۱