کنتورهای خراب میمه تعویض شد

2021-03-22
40 بازدید

کنتورهای خراب میمه تعویض شد ✅ به گزارش روابط عمومی آبفا میمه، در یازده ماهه سال جاری به منظور پایش دقیق تر مصارف آب مشترکین، تعداد 96 عدد کنتور خراب درشهرمیمه، وزوان، لایبید و روستاها تعویض شدند.

کنتورهای خراب میمه تعویض شد

✅ به گزارش روابط عمومی آبفا میمه، در یازده ماهه سال جاری به منظور پایش دقیق تر مصارف آب مشترکین، تعداد 96 عدد کنتور خراب درشهرمیمه، وزوان، لایبید و روستاها تعویض شدند.