خسرو مقصودی – سلام به تمامی صاحب نظران و منتقدین محترم

2014-02-19
319 بازدید

ضمن عرض سلام به تمامی صاحبنظران ومنتقدین محترم ۱-همواره معتقدبوده ام که تمامی کارها واقدامات درویترین قرارگیرد. ۲-حقوق شهروندان زیرپاگذاشته نشود وتضییع نگردد. ۳-کرامت وعزت شهروندان همواره حفظ گردد. ۴-درتمامی مراحل کاری شفافیت رعایت گردد. ۵-جلسات و همایش ها  از جمله  کلاسهای کارآموزی راکه شخصابرایش جایگاه والایی درنظرگرفته ام ، محرمانه و پنهانی  نباشد. درپایان […]

khosro1

ضمن عرض سلام به تمامی صاحبنظران ومنتقدین محترم
۱-همواره معتقدبوده ام که تمامی کارها واقدامات درویترین قرارگیرد.
۲-حقوق شهروندان زیرپاگذاشته نشود وتضییع نگردد.
۳-کرامت وعزت شهروندان همواره حفظ گردد.
۴-درتمامی مراحل کاری شفافیت رعایت گردد.
۵-جلسات و همایش ها  از جمله  کلاسهای کارآموزی راکه شخصابرایش جایگاه والایی درنظرگرفته ام ، محرمانه و پنهانی  نباشد.
درپایان ازتمامی کامنت گزارانی که پیرامون چهارمین همایش شهرایده آل ۲۷و۲۸بهمن ماه۱۳۹۲جزیره ی کیش اظهار نظر کرده اند
چه آنهایی که بانظرات خودآن را به چالش کشیده وچه آنهایی که برلزوم آن تاکیدکرده اندتشکروقدردانی مینمایم وبه عرض میرسانم گزارش این همایش دراولین فرصت ممکن توسط شورای شهرمیمه به اطلاع شهروندان محترم خواهدرسید یادآورمیگردد با توجه به اعلام برنامه ها درتبلیغات کاندیداتوری شورای شهرمفتخرم  اعلام نمایم که با حمایت شهروندان محترم و هماهنگی موجود در شورا و در راس آن عنایت الهی  ، همه ی توان و همت شورای محترم بر تحقق برنامه های تدوین  شده  ، بوده است .