خسرو مقصودی – دروغ نابودکننده ی سرمایه ی اطمینان است

2013-08-06
218 بازدید

دروغ نابودکننده ی سرمایه ی اطمینان است می دانیم مهمترین سرمایه ی یک جامعه اعتماد متقابل واطمینان عمومی است ومهمترین چیزی که این سرمایه را به نابودی می کشاند دروغ وتقلب است حضرت علی علیه السلام درکلمات قصارش میفرماید ازدوستی با دروغگو بپرهیزکه اوهمچون سراب است دوررا نزدتونزدیک ونزدیک را دورمی سازد وخدانکند کسی معروف […]

2

دروغ نابودکننده ی سرمایه ی اطمینان است
می دانیم مهمترین سرمایه ی یک جامعه اعتماد متقابل واطمینان عمومی است ومهمترین چیزی که این سرمایه را به نابودی می کشاند دروغ وتقلب است
حضرت علی علیه السلام درکلمات قصارش میفرماید ازدوستی با دروغگو بپرهیزکه اوهمچون سراب است دوررا نزدتونزدیک ونزدیک را دورمی سازد
وخدانکند کسی معروف شود به دروغگویی که هیچ چیز شاید بیشتر ازاین به حیثیت انسان لطمه نمی زند
دروغ درمیان مردم انسان را بی اعتبار می نماید واعتمادعمومی را سلب وجامعه را به بیماری نفاق دچار می سازد
علت اصلی دروغ عقده ی حقارت وخودکم بینی انسان دروغگوست
سرچشمه ی دروغ نیز گاهی به خاطر ترس از فقر،پراکنده شدن مردم ازدوراوازدست دادن موقعیت ومقام وزمانی نیزبه خاطر علاقه ی شدید به مال وجاه ومقام است که شخص ازاین وسیله ی نامشروع برای تامین مقصودخودکمک می گیرد
دروغ ازبدترین معایب ،زشت ترین گناهان ومنشا بسیاری ازمفاسد است عادت به دروغ ازرذایل اخلاقی وازگناهان کبیره است
شخصی به حضور پیامبر رسید عرض کرد نمازمیخوانم وعمل منافی عفت انجام میدهم ،دروغ هم میگویم ،
کدام را اول ترک کنم ؟پیامبر فرمودند اول دروغ را ترک کن
حضرت علی درنهج البلاغه میفرماید مردم قسمتی ازحق وقسمتی از باطل را گرفته ودرهم می آمیزند وازاین راه باطل را به خورد مردم میدهند
درپایان باید گفت دروغ سرچشمه ی همه ی گناهان ،سرچشمه ی نفاق ،ناسازگاری با ایمان ،نابودکننده ی سرمایه ی اطمینان ،شرک به خدا،میباشد